{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

Årsstämma 2022

Styrelsen i Exploatering City One AB, 556921-2821, kallar härmed till årsstämma den 29 juni 2022. Kallelse har införts i Post-och Inrikes Tidningar den 27 maj, 2022.

Årsstämman kommer  att genomföras via förhandsröstning, sk poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Frågor kan ställas skriftligen via mail senast den 27 juni så att svar kan lämnas innan dagen för röstning. 

 

För förhandsröstningen skall ett särskilt formulär användas vilket skickas in till bolaget via post eller mail och skall vara bolaget tillhanda senast den 28 juni eller, alternativt kan röstning ske via digital poströstning där stämmodeltagarna identifierar sig via Bank ID, senast den 28 juni. Information om hur den digitala poströstningen går till finner du nedan och kan laddas ned, liksom  formulär för poströstning för den som vill fylla i och skicka in via post eller mail.

 

Du kan gå till den digitala poströstningen genom att klicka på länken https://postrosta.web.verified.eu/?source=exploateringcityone29juni. Ifyllt formulär/röstning måste alltså vara bolaget tillhanda senast den 28 juni, via post eller digitalt. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt, gäller även som anmälan om deltagande i stämman. 

Instruktioner för digital poströstning via Bank ID samt via insänt formulär

Formulär för poströstning

Årsredovisning 2021 &

Revisionsberättelse

Förslag

till beslut

Kallelse o dagordning

Frågor från aktieägare och lämnade svar, uppdateras tom den 27 juni.

VD's Presentation

bottom of page