Årsstämma 2020

Styrelsen i Exploatering City One AB, 556921-2821, kallar härmed till årsstämma den 26 juni 2020. Kallelse införs i Post-och Inrikes Tidningar den 9 juni, 2020.

Med anledning av pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning sk poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Frågor till VD kan ställas via mail senast den 22 juni.

 

För förhandsröstningen skall ett särskilt formulär användas vilket skickas in till bolaget via post, mail eller via digital poströstning där stämmodeltagarna identifierar sig via Bank ID. Information om hur den digitala poströstningen går till finner du nedan och kan laddas ned liksom  formulär för poströstning för den som vill fylla i och skicka in med post eller mail. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 25 juni, via post eller digitalt. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt, gäller även som anmälan om deltagande i stämman. 

Instruktion för poströstning

Formulär för poströstning

Årsredovisning

Förslag till beslut

Kallelse o dagordning

VD's Presentation

UniverCity AB, Klarabergsgatan 35, 111 21 Stockholm
UniverCity AB 2017 ©
  • Facebook Social Icon