{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
 

Årsstämma 2021

Styrelsen i Exploatering City One AB, 556921-2821, kallar härmed till årsstämma den 24 juni 2021. Kallelse har införts i Post-och Inrikes Tidningar den 24 maj, 2021.

Med anledning av pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning sk poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020, vilka gäller tom 31 december 2021. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Frågor kan ställas via mail till christina.sundman@gmail.com, senast den 21 juni så att svar kan lämnas i tid innan dagen för stämman. 

 

För förhandsröstningen skall ett särskilt formulär användas vilket skickas in till bolaget via post, mail eller via digital poströstning där stämmodeltagarna identifierar sig via Bank ID, senast den 23 juni. Information om hur den digitala poströstningen går till finner du nedan och kan laddas ned liksom  formulär för poströstning för den som vill fylla i och skicka in med post eller mail.

 

Du kan gå till den digitala poströstningen genom att klicka på länken  https://postrosta.web.verified.eu/?source=exploateringcityone. Ifyllt formulär måste alltså vara bolaget tillhanda senast den 23 juni, via post eller digitalt. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt, gäller även som anmälan om deltagande i stämman. 

Frågor från aktieägare och lämnade svar, uppd. 210622

Instruktion för digital poströstning via Bank ID

Formulär för poströstning

Årsredovisning

Förslag till beslut

Kallelse o dagordning

VD's Presentation