{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }

Årsstämma 2020

Styrelsen i Exploatering City One AB, 556921-2821, kallar härmed till årsstämma den 26 juni 2020. Kallelse har införts i Post-och Inrikes Tidningar den 12 juni, 2020.

Med anledning av pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning sk poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Frågor kan ställas via mail senast den 21 juni.

 

För förhandsröstningen skall ett särskilt formulär användas vilket skickas in till bolaget via post, mail eller via digital poströstning där stämmodeltagarna identifierar sig via Bank ID. Information om hur den digitala poströstningen går till finner du nedan och kan laddas ned liksom  formulär för poströstning för den som vill fylla i och skicka in med post eller mail. Du kan gå till den digitala poströstningen genom att klicka på länken https://bit.ly/postrosta-exploateringcityone. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 25 juni, via post eller digitalt. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt, gäller även som anmälan om deltagande i stämman. 

Instruktion för digital poströstning via Bank ID

Formulär för poströstning

Årsredovisning

Förslag till beslut

Kallelse o dagordning

Frågor från aktieägare och lämnade svar

VD's Presentation

UniverCity AB, Klarabergsgatan 35, 111 21 Stockholm
UniverCity AB 2017 ©
  • Facebook Social Icon